ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Ради підприємців

при Кабінеті Міністрів України

05 квітня 2013 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України

              

      1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ    

1.1 Регламент Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України (далі - відповідно Регламент, Рада) визначає порядок діяльності Ради та її взаємовідносини з органами державної влади і управління, громадськими організаціями та суб’єктами підприємницької діяльності.

1.2. Рада підприємців у своїй діяльності керується Конституцією України,  законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Раду, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 № 54 та цим Регламентом.

1.3. Рада здійснює свою роботу згідно із Програмою діяльності та планами комісій.

1.4. Рада утворює постійно діючі комісії, тимчасові робочі групи та експертні групи у відповідності до завдань її діяльності.

1.5. Рада підприємців забезпечує надання методологічної допомоги Регіональним радам підприємців в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, утворених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2011 р. № 526.

1.6. Рада підприємців координує взаємодію з регіональними радами підприємців та бере участь у їх формуванні.

 

     2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ  ЗАСАДИ  ДІЯЛЬНОСТІ

     2.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

2.2. Засідання Ради скликаються Головою відповідно до плану роботи Ради.

       2.3. Позачергові засідання Ради проводяться у разі потреби, із обов’язковим повідомленням про це членів Ради не пізніше, ніж за добу до їх проведення.

Ініціювати позачергові засідання Ради можуть Голова Ради, не менше, ніж десять відсотків членів Ради або Кабінет Міністрів України.

В окремих випадках засідання Ради можуть скликатись невідкладно.

     2.4. Особиста присутність членів Ради на засіданні Ради є обов'язковою.

У випадку, коли член Ради не може бути присутнім особисто на засіданні Ради, він зобов’язаний  забезпечити присутність свого представника із відповідним письмовим дорученням його повноважень.

     2.5. На засіданнях Ради головує її Голова або за його дорученням один із заступників Голови.

     2.6. Порядок денний засідання Ради формується Секретаріатом Ради відповідно до плану її роботи та за пропозиціями членів Ради.

     2.7. Секретаріат Ради повідомляє всіх членів Ради про час, місце та проект порядку денного засідання, не пізніше, ніж за три дні до дати проведення засідання.

     2.8. Члени Ради мають право вносити свої пропозиції до порядку денного засідання не пізніше, ніж за два дні до його проведення.

Пропозиції, заяви, звернення, необхідні для розгляду на засіданні Ради, подаються до Секретаріату Ради у письмовому вигляді із обов'язковою електронною копією на ім'я Голови Ради.

     2.9. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні Ради.

У випадку рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

2.10. Голосування на засіданнях Ради проводяться за принципом «один член Ради – один голос».

     2.11. У засіданнях Ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів державної влади, громадських організацій, господарюючих суб'єктів, інших юридичних осіб та фізичних осіб, які не є членами Ради.

     2.12. Рішення, прийняті на засіданнях Ради, оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та секретар засідання.

2.13. Члени Ради можуть висловлювати окрему думку, яка відображається у протоколі засідання Ради або додається до протоколу окремим документом.

     2.14. Копії протоколу засідання Ради у десятиденний термін надсилаються електронною поштою всім членам Ради.

 

     3. КЕРІВНІ  ОРГАНИ  РАДИ

     3.1. Раду очолює Голова, який має чотирьох заступників, в т.ч. одного першого.

     3.2. Голова Ради:

- здійснює загальне керівництво роботою Ради;

- представляє Раду у відносинах із органами державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктами підприємництва, громадським організаціями, іншими юридичними та фізичними особами, засобами масової інформації;

       - в установленому порядку приймає участь у засіданнях та нарадах Кабінету Міністрів України, а також у роботі його органів;

 - в установленому порядку приймає участь у заходах міністерств та інших  центральних органів виконавчої влади з питань, віднесених до компетенції діяльності Ради підприємців;

 - забезпечує взаємодію Ради із органами державної влади та місцевого самоврядування, із об’єднаннями підприємців та суб’єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями;

 - уповноважує своїх заступників, членів Ради та працівників Секретаріату Ради брати участь у заходах органів виконавчої влади та їх органів, громадських організацій та інших юридичних осіб з питань, віднесених до компетенції Ради;

       - дає окремі доручення заступникам Голови Ради та членам Ради;

       - виконує інші повноваження, передбачені Положенням про Раду, цим Регламентом та законодавством України.

       3.3. Заступники Голови Ради:

       - організовують та координують діяльність Ради за напрямками, визначеними Головою Ради;

       - виконують окремі доручення Голови Ради;

       - за дорученням Голови Ради виконують його функції у випадку відсутності Голови Ради.

 

 

4. ВИКОНАВЧИЙ  ОРГАН  РАДИ

4.1. Поточну роботу Ради забезпечує Секретаріат, підпорядкований Голові Ради.

        4.2. Секретаріат Ради:

- забезпечує організаційно-технічну, методологічну та інформаційну роботу Ради;

- веде роботу із оформлення, обліку та зберігання документів, заяв, листів, звернень, пропозицій, доручень та інших матеріалів Ради;

- веде протоколи засідань Ради, здійснює їх оформлення, облік та розсилку членам Ради;

- забезпечує організаційне та методологічне керівництво роботи регіональних рад підприємців при обласних державних адміністраціях;

- забезпечує інформаційне наповнення та роботу електронного сайту Ради;

        - виконує інші функції щодо забезпечення поточної діяльності Ради;

4.3. Секретаріат Ради очолює керівник, який призначається Головою Ради і йому підпорядкований.

Керівник Секретаріату Ради здійснює контакти із Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

4.4. Робота Секретаріату Ради фінансується за рахунок внесків членів Ради та взаємодії із благодійними фондами.

 

5. ЧЛЕНСТВО  У  РАДІ

5.1. Склад Ради формується із числа представників спілок, асоціацій та об’єднань підприємців, а також окремих суб’єктів підприємницької діяльності.

5.2. Члени Ради мають право:

- готувати та подавати до Ради пропозиції, заяви, звернення, листи та інші матеріали з питань, віднесених до компетенції Ради;

- утворювати у складі Ради постійні та тимчасові робочі органи, комісії, експертні групи тощо;

- за дорученням Голови брати участь у заходах, які проводяться центральними і місцевими органами виконавчої влади, з питань, віднесених до компетенції Ради;

- приймати участь у розгляді та обговоренні проектів нормативно-правових документів, надісланих до Ради на погодження;

- здійснювати незалежні експертизи законопроектів та інших регуляторно-правових актів за власний рахунок.

5.3. Офіційну позицію Ради з будь-яких питань мають право висловлювати лише Голова Ради та уповноважені Головою особи. При цьому, член Ради, виступаючи від імені Ради, має право висловлювати лише офіційну позицію Ради, визначену її рішеннями.

5.4. Члени Ради можуть висловлювати свою суб’єктивну думку, яка відрізняється від офіційної позиції Ради. Однак, у цьому випадку вони виступають лише від свого власного імені або від імені об’єднання, яке вони представляють в Раді.

5.5. Члени Ради фінансово підтримують діяльність Ради шляхом сплати членських внесків;

5.6. Члени Ради підтверджують своїм підписом згоду на виконання всіх положень Регламенту.

5.7. Підставами для виключення зі складу Ради можуть бути:

- протидія, невиконання або неналежне виконання рішень Ради;

- використання статусу члена Ради з корисливою метою;

- вчинення діянь, що шкодять діловій репутації Ради;

- порушення положень Регламенту Ради;

- відсутності без поважних причин на трьох засіданнях Ради підряд.