Міністру доходів і зборів України

Клименку О.В.

Шановний Олександре Вікторовичу!

 

   До Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України звернулась Українська асоціація інвестиційного бізнесу та Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» з проханням надати сприяння у вирішенні наступного питання.

   Згадані Асоціації занепокоєні негативними наслідками, які може спричинити прийняття змін до Податкового кодексу України в редакції проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», запропонованого Міністерством доходів і зборів України (http://minrd.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2013-rik/98222.html).

   Проектом Закону передбачене застосування методу податкових коригувань загального фінансового результату для визначення оподатковуваного прибутку. При цьому скасовано усі норми, якими визначалися доходи та витрати, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування. Крім того, законопроектом передбачено включення до складу об’єкта оподаткування сум переоцінки фінансових активів, не дивлячись на те, що такий віртуальний прибуток не пов'язаний з отриманням реальних грошових надходжень.При цьому припускається ототожнення бухгалтерського та податкового обліку фінансових результатів операцій з цінними паперами та, відповідно, балансового і оподатковуваного прибутку, які мають різну природу. Балансовий прибуток – це сальдо доходів і витрат за операціями з фінансовими активами з урахуванням як реальних (фактично отриманих/понесених) доходів та витрат, так і уявних (віртуальних), зумовлених переоцінкою (уцінкою/дооцінкою) усіх видів балансових активів та зобов’язань, включаючи фінансові. Оподатковуваний прибуток фінансових активів – це лише реально отриманий прибуток від продажу (відчуження іншим способом) фінансових активів з урахуванням фактично понесених витрат на їх придбання. Податкові коригування сум доходів та витрат з метою визначення оподатковуваного прибутку не повинні стосуватися відокремленого податкового обліку цінних паперів та  деривативів.

  В законопроекті також передбачено нові підходи до визначення звичайної ціни на цінні папери. Запропоновано визначати звичайну ціну цінного паперу оцінювачем, розрахунковим шляхом або з урахуванням дисконтуючих коефіцієнтів, які будуть встановлюватись регуляторами, щопозбавляє фондовий ринок загальновизнаної функції – ціноутворення.

  Запропоновані законопроектом суттєві зміни до  розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» щодо кардинальних змін податкового режиму інститутів спільного інвестування (ІСІ) також можуть негативно відбитися на фінансових результатах діяльності  підприємств реального сектору.

   Реалізація запропонованих законопроектом змін податкового режиму для ІСІ призводить до потрійного оподаткування коштів інвесторів  ІСІ (акциз, податок на прибуток, податок з доходу). Діяльність зі спільного інвестування буде економічно неефективною, що  спровокує масове закриття фондів  та відтік коштів в інші країни. Вихід з фондів спричинить ефект «доміно» для інвесторів ІСІ: промислові підприємства та фінансові установи зазнають значних збитків, що, замість очікуваного збільшення податкових надходжень від ІСІ призведе до зменшення бази оподаткування у їх інвесторів.

   Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України ретельно вивчивши зазначене питання вважає, що для забезпечення стабільних та сприятливих для бізнесу умов діяльності необхідно зберегти у Податковому кодексі України діючі норми щодо особливостей оподаткування податком на прибуток доходів резидентів та нерезидентів від інвестицій в інститути спільного інвестування та норми, які звільняють кошти спільного інвестування від оподаткування.

   Крім того, законопроект потребує суттєвого доопрацюванняв частині:

   - запобігання неоднозначному тлумаченню його норм;

   - зближення систем бухгалтерського та податкового обліку:

   - врахування особливостей віднесення до витрат страхових резервів банків;

    - узгодження норм законопроекту з вимогами нормативно-правових актів НБУ, МСФО та Цивільного кодексу Українитощо.

   Виходячи з вищевикладеного, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України звертається з проханням додатково опрацювати зміни до Податкового кодексу з урахуванням позицій профільних асоціацій з метою підготовки збалансованого законопроекту, який б максимально відповідав інтересам як держави, так і бізнесу.

 

Додаток:   зауваження та пропозиції до законопроекту на 13 арк.