Кафедра організації оперативно-розшукової діяльності Національного університету державної податкової служби України та кафедра економічної безпеки Національної академії внутрішніх справ запрошують науковців і фахівців-практиків правоохоронної сфери взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Напрями удосконалення протидії правопорушенням у  сфері господарської діяльності», яка відбудеться 2–3 грудня2011 року на базі Національного університету державної податкової служби України.

Організаційний комітет

Співголови оргкомітету:

Мельник П.В. – ректор Національного університету ДПС України, д.е.н., професор, заслужений економіст України,народний депутат України;

Головач А.В. – перший заступник Голови ДПС України – начальник податкової міліції, генерал-лейтенант податкової міліції, д.ю.н.;

Джужа О.М. – проректор з наукової роботи Національної академії внутрішніх справ, д.ю.н., професор,заслужений юрист України, полковник міліції.

Члени оргкомітету:

Тарангул Л.Л. –проректор з наукової роботи Національного університету ДПС України,д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Розум О.М. –проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції – начальник факультету податкової міліції, генерал-майор податкової міліції;

Некрасов В.А. заступник начальника факультету  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів податкової міліції Національного університету ДПС України, к.ю.н., доцент, полковник міліції;

Мулявка Д.Г.начальник кафедри організації ОРД Національного університету ДПС України, к.ю.н., доцент;

Користін О.Є. –начальник кафедри економічної безпеки Національної академії внутрішніх справ України, д.ю.н., професор, полковник міліції;

Забарний Б.Г. –заступник начальника кафедри організації ОРД Національного університету ДПС України, підполковник податкової міліції.

Тематичні напрями конференції

Соціально-економічні сегменти інфраструктури злочинності у сфері господарської діяльності:

 

-                     соціально-правові та економічні передумови криміналізації сфери господарської діяльності у сучасних умовах;

-                     сфера господарської діяльності як об’єкт оперативно-розшукового захисту.

 

Кримінально-правова, кримінологічна, криміналістична та оперативно-розшукова характеристики злочинної діяльності у сфері господарської діяльності:

-                     криміналізація та декриміналізація окремих злочинів у сфері господарської діяльності;

-                     пеналізація та депеналізація за окремі злочини у сфері господарської діяльності;

-                     відмежування злочинів у сфері господарської діяльності від суміжних злочинів та адміністративних правопорушень;

-                     поняття та складові інфраструктури організованої злочинності у сфері господарської діяльності;

-                      корупція як умова для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності;

-                     фіктивне підприємництво як спосіб створення умов для вчинення злочинів у сфері господарської діяльності;

-                     легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як фактор криміналізації сфери господарської діяльності;

-                     податкові злочини як засіб кримінального перерозподілу національного продукту на користь «тіньової» економіки.

 

Нова парадигма оперативно-розшукової діяльності та її роль у забезпеченні економічної безпеки України:

-                     поняття сучасної стратегії боротьби зі злочинами у сфері господарської діяльності та напрями її реалізації ;

-                     місце правоохоронних органів, що здійснюють боротьбу з правопорушеннями у сфері господарської діяльності, у побудові концептуальних засад економічної безпеки держави;

-                     поняття та складові елементи оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері господарської діяльності;

-                     правова регламентація протидії злочинам у сфері господарської діяльності та шляхи її удосконалення;

-                     структурно-функціональне забезпечення протидії злочинам у сфері господарської діяльності;

-                     оперативний контроль за кримінальним середовищем, що діє у сфері господарської діяльності;

-                     координація взаємодії оперативних підрозділів у протидії злочинам у сфері господарської діяльності;

-                     теорія та практика проведення агентурних операцій у протидії злочинам у сфері господарської діяльності;

-           створення та використання легендованих підприємств для вирішення завдань боротьби зі злочинами у сфері господарської діяльності;

-            нейтралізація протидії діяльності правоохоронних органів з боку організованих злочинних груп при виявленні та документуванні правопорушень у сфері господарської діяльності.

 

Організаційно-тактичні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам у сфері господарської діяльності:

-                     оперативне обслуговування окремих об’єктів та напрямів роботи як складова інформаційного забезпечення протидії злочинам у сфері господарської діяльності;

-                     використання сучасних інформаційно-аналітичних методик діагностики стану оперативної обстановки у сфері господарської діяльності;

-                     оперативний пошук ознак злочинів у сфері господарської діяльності;

-                     сучасні підходи щодо використання високих інформаційних технологій у протидії злочинам у сфері господарської діяльності;

-                     моделювання оперативних ризиків при виявленні та розкритті злочинів у сфері господарської діяльності;

-                     оперативне запобігання господарським злочинам.

 

Особливості протидії окремим видам злочинів у сфері господарської діяльності:

-                     особливості протидії корупції у сфері господарської діяльності;

-                     особливості протидії фіктивному підприємництву;

-                     особливості протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

-                     особливості протидії податковим злочинам;

-                     особливості протидії комп’ютерним злочинам;

-                     особливості протидії шахрайству з фінансовими ресурсами.

Умови участі в  конференції

1.           До 10листопада 2011 року надіслати заявку на участь у конференції та текст доповіді на електронну адресу оргкомітету.

2.           Файл з тезами доповіді називати прізвищем та ініціалами автора (першого співавтора) латинськими літерами (наприклад, Ivanov_AV.doc), формат файлів тільки dос, файли, надіслані в іншому форматі не розглядатимуться.

3.           Заявка надсилається окремим файлом, файл із заявкою повинен містити прізвище та ініціали автора, наприклад, Zауаvка_Іvаnоv_АV.dос. Електронний лист повинен мати обов’язково тему «Конференція2011».

Після отримання заявки і тез доповіді оргкомітет повідомляє про прийняття заявки і доповіді до участі в конференції за вказаною Вами електронною адресою. Якщо протягом трьох робочих днів Ви не отримали підтвердження, просимо надіслати матеріали ще раз!

Вимоги до оформлення тез та статей

Тези доповіді (МSWord, шрифт TNR, розмір шрифту 14 рt, одиничний інтервал між рядками) мають бути обсягом не більше чотирьох сторінок.

У першому рядку з правого боку – ПІБ авторів (курсив), науковий ступінь, вчене звання, в другому - посада, місце роботи, в третьому – ВНЗ, далі по центру назва доповіді (прописними буквами). Через один рядок розміщуються ключові слова доповіді, потім через рядок текст тез.

Стаття (МSWord, шрифт TNR, розмір шрифту 14 рt, півтора інтервалу між рядками) має бути обсягом не більше десяти сторінок. У першому рядку з лівого боку вказується УДК, потім – ПІБ авторів, науковий ступінь, вчене звання, далі – посада, місце роботи, в третьому – ВНЗ, далі по центру назва статті.

Стаття має відповідати вимогам ВАК та містити такі необхідні елементи: анотація українською, російською  та англійською мовами; ключові слова; 1) Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді і її зв'язок із останніми дослідженнями і публікаціями, а також із важливими науковими і практичними завданнями з посиланням в тексті на використану літературу. Автор повинен виділити із загальної проблеми ту частину, яку він досліджує, і показати її актуальність); 2) Постановка завдання (формулювання мети, методів дослідження); 3) Результати (виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів); 4) Висновки (наукова новизна, теоретичне і практичне значення досліджень, перспективи подальших наукових розробок у цьому напрямі); 5) Література (список використаних джерел). Для аспірантів та здобувачів обов'язкова наявність рецензії наукового керівника.

До уваги учасників

До початку конференції буде видано збірник тез доповідей учасників конференції. Статті, які відповідають вимогам ВАК України, можуть бути безкоштовно опубліковані у фахових виданнях НУДПСУ та НАВС.

За результатами роботи конференції планується випуск колективного монографічного дослідження, до якого увійдуть матеріали учасників, які відповідають напрямам роботи конференції.

З А Я В К А

на участь у конференції

"Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності"

(м. Ірпінь, 2–3 грудня  2011 р.)

ВНЗ, місто______________________________________

Автори (ПІБ повністю) ___________________________

_______________________________________________

Місце роботи____________________________________

Науковий ступінь, вчене звання____________________

Посада_________________________________________

Назва доповіді __________________________________

Назва напряму_ _________________________________

Поштова адреса _________________________________

Е-mail(обов’язково!!!)______________________________

Контактний телефон(обов’язково!!!)___________________

Потреба у технічних засобах (необхідне виділити):

Ø          графопроектор

Ø          мультимедійний проектор

Форма участі:

Ø          доповідь на пленарному засіданні (до 15 хв.)

Ø          виступ з інформацією (до 5 хв.)

Ø          планую взяти участь як слухач

Ø     не планую приїзд

Додаткова інформація:

Дата і час приїзду _______________

Дата і час від’їзду  _______________

Вказати необхідність бронювання місця у готелі університету

 

Конференція відбудеться у приміщенні Конференц-комплексу Національного університету державної податкової служби України, м. Ірпінь, вул. Садова, 53.

Реєстрація учасників конференції – 2грудня 2011 року у фойє Конференц-комплексу з 9.00 до10.00.

Початок роботи конференції о 10.00

Робочі мови конференції: українська, російська.

Проїзд

Їхати з м. Київ (ст. метро “Святошин”):

1. Електропоїздом до ст. “Ірпінь” (15 хв.), потім автобусом № 6 або № 7 до зупинки “Академія”.

2. Маршрутним таксі № 381 до зупинки “Академія” (40 хв.).

За довідками звертатись до координаторів  оргкомітету:

МулявкаДмитро Григорович    (095) 485 11 90,  (067) 500 85 88

Забарний Борис Григорович     (097) 467 73 47

тел./факс (04597)60-709      

e-mail: ord_nudpsu@ukr.net